STEM CAREER ACADEMIES

โครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ

โครงการ STEM Career Academies การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการและทักษะอาชีพในระบบโรงเรียนสายสามัญ เป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จในอเมริกามาแล้วกว่า 40 ปี

โครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ

จุดประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ลดอัตราการหยุดเรียนกลางคัน แนะนำให้นักเรียนรู้จักกับโลกของการทำงานรวมถึงพัฒนาทักษะและความรู้ในด้านอาชีพที่สำคัญ โดยหลังเรียนจบนักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะทำงานหรือเรียนต่อในระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ โครงการ Chevron Enjoy Science ระยะที่สอง ได้ริเริ่ม STEM Career Academies ในประเทศไทย เพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มเป้าหมายสู่โลกแห่งอาชีพ โดยสร้างชุมชนการเรียนรู้ขนาดเล็กในโรงเรียนมัธยมศึกษา และมีกรอบการดำเนินงานโดยเน้นไปที่สายงานด้านสุขภาพ เทคโนโลยี การเกษตร และการสอน

การดำเนินโครงการ

พัฒนาทักษะแก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษาด้านสะเต็ม ตามแนวทาง STEM Career Academies เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางอาชีพ

ประเมินผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ประเมินผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สร้างความยั่งยืนด้วยการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายให้เกิดการขยายผลโครงการ STEM Career Academies

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและอาจต้องออกจากการเรียนกลางคันเพราะขาดแรงจูงใจในการเรียน และต้องช่วยหารายได้ให้ครอบครัว

โรงเรียนมัธยมขนาดกลาง ที่ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะจัดสรรทรัพยากรในการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้นักเรียน

กำลังคนในวัยทำงานที่ขาดโอกาสและมีความตั้งใจในการเพิ่มทักษะในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสะเต็ม

กระบวนการดำเนินงาน

ร่วมมือกับต้นสังกัดและสถานศึกษา มูลนิธิ มหาวิทยาลัย หรือสถาบันฝึกอาชีพ ทั้งในและนอกพื้นที่ ร่วมกันตั้งเป้าหมายการดำเนินโครงการ และระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์และจูงใจให้ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความสำคัญและเกิดการสนับสนุน

จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่สนใจและมีคุณลักษณะพื้นฐานที่เหมาะสมกับอาชีพ

พัฒนาหลักสูตรการสอนร่วมกับสถานศึกษา และพัฒนาคณะครูผู้ดูแลหลักสูตร

จัดระบบครูพี่เลี้ยงและอาสาสมัครจากสถานประกอบการเพื่อฝึกประสบการณ์และเสริมทักษะให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมในอาชีพหรือเรียนต่อ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนสอบรับรองคุณวุฒิและทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นใบเบิกทางสู่การประกอบอาชีพหรือเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น

แนะแนวอาชีพและฝึกทักษะการสัมภาษณ์งาน และสร้างเครือข่ายกับแหล่งงานที่มีความมั่นคงและมีความก้าวหน้า

ศึกษาผลลัพธ์ในการดำเนินโครงการเพื่อนำเสนอในเวทีวิชาการและนโยบายทางการศึกษา รวมไปจนถึงนโยบายสาธารณะ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • เยาวชนได้รับการพัฒนาและได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิและทักษะวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับจากสถานประกอบการโดยทั่วไป และจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือได้รับประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการทำงานหรือศึกษาต่อ
  • คณะครูที่รับผิดชอบดูแลหลักสูตรได้รับการพัฒนาด้านสะเต็มศึกษาเพื่ออาชีพ เรียนรู้การประยุกต์ความรู้สู่การนำไปใช้ในอาชีพด้วยการสอนแบบโครงงาน และเรียนรู้วิธีการให้คำปรึกษาแนะแนวทางอาชีพให้แก่นักเรียน
  • ผู้ปกครองและชุมชน เกิดความตระหนักในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  • สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมีส่วนในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะตรงตามความต้องการ เพื่อลดขั้นตอนในการฝึกฝนพนักงาน