STEM-ED Professional Academy

หลักสูตรสะเต็มศึกษาสำหรับผู้นำทางการศึกษา

การพัฒนาหลักสูตรสำหรับบุคลากรทางการศึกษาในระดับบริหาร และสร้างโรงเรียนนำร่องโดยใช้หลักสูตรของโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย

เป้าหมาย

พัฒนาผู้นำทางการศึกษา เช่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ปรึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ที่ปรึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

การดำเนินการ

1

สร้างคณะทำงาน โดยรวบรวมผู้นำทางการศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้นำทางวิชาการ

2

คุรุสภาและโครงการฯ ร่วมพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้นำทางการศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ มาพัฒนาเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมโดยทำงานร่วมกับสถานศึกษา

2

คุรุสภาและโครงการฯ ร่วมพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้นำทางการศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ มาพัฒนาเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมโดยทำงานร่วมกับสถานศึกษา

3

นำเสนอหลักสูตรที่ได้จากการพัฒนาต่อมหาวิทยาลัยและเครือข่ายทั้งในประเทศไทยและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อนำไปขยายผลหรือบูรณาการเข้ากับหลักสูตรสำหรับผู้นำทางการศึกษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

หน่วยงานร่วมพัฒนา

คุรุสภา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นองค์กรระดับนโยบายที่ให้ความร่วมมือกับโครงการในการพัฒนาและสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพวิชาการของโรงเรียนหรือที่เรียกว่า TSIP รวมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบ STEM ผ่าน กระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพิ่มศักยภาพของผู้นำทางการศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาทั้งในส่วนของผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง