PUBLIC & POLICY ADVOCACY

การสร้างความตระหนักในด้านสะเต็มศึกษา

โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะที่ 2 ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบาย อันได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพื่อขยายขอบเขตในการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพและจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ