ปีที่ 1
2558 - 2559
2558
โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมของประเทศไทยด้วยการพัฒนาสะเต็มศึกษา และการพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET) ด้วยความร่วมมือขององค์กรพันธมิตร 9 หน่วยงาน ภายใต้งบประมาณ 1,000 ล้านบาท

2558
กิจกรรมอบรมวิชาการหลักสูตรสะเต็มศึกษา

โครงการฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสะเต็มศึกษาให้กับครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จำนวน 1,372 คนพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 268 คน จากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 237 แห่งในจังหวัดขอนแก่น สมุทรปราการ และสงขลา

2559
เปิดตัวโครงการ “มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย”

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และความสนใจของเยาวชนด้านสะเต็ม ผ่านกิจกรรมการจำลองการเรียนรู้เหมือนในมหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือจากโครงการเชฟรอนสนุกวิทย์ฯ สวทช. สสวท. และมหาวิทยาลัยเครือข่าย

ปีที่ 2
2559 - 2560
2559
กิจกรรมค่ายวิชาการ STEM for TVET

TVET โครงการ "Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต" ได้จัดกิจกรรม ค่ายวิชาการ STEM for TVET Camp โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา ที่ประยุกต์เข้ากับทักษะอาชีพและกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพได้เข้าใจถึงการบูรณาการความรู้สะเต็ม

2560
เปิดตัวโครงการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์”

สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในสาขาสะเต็ม ผ่านการทดลองสวมบทบาท 10 อาชีพ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ

2560
เปิด TVET HUB ล้านนา

โครงการฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดตั้งศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพล้านนา (Lanna TVET Hub) เพื่อเป็นศูนย์กลางเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ภาคอาชีวศึกษาให้มีความโดดเด่นทั้งด้านทักษะและวิชาการ โดย จะเป็นศูนย์การอบรมที่จำลองห้องเรียนเสมือนสถานที่ปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรม

2560
Bangkok Mini Maker Faire

โครงการฯ ร่วมกับสวทช.และพันธมิตร จัดงานมหกรรมแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย “Bangkok Mini Maker Faire ปี2: ทำของมาอวด” เปิดโอกาสให้เมกเกอร์และนักสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากทั่วประเทศได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ และนำผลงานมาจัดแสดง โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน

2560
Enjoy Maker Space พื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่

โครงการฯ ร่วมกับกระทรวงวิทย์โดย อพวช.เปิดพื้นที่การเรียนรู้รูปแบบใหม่ "Enjoy Maker Space” ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจามจุรีสแควร์ใจกลางกรุงเทพ สร้างพื้นที่ให้เยาวชนไทยได้ปลดปล่อยจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ปลุกความเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือ "เมกเกอร์" (Maker)

2560
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโครงการเชฟรอนสนุกวิทย์ฯ และมหาวิทยาลัย 12 แห่งทั่วประเทศ

เพื่อจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษา ซึ่งมีภารกิจสนับสนุนโรงเรียนลูกข่ายในพื้นที่บริการโดยให้การส่งเสริมและยกระดับการเรียนการสอน ครอบคลุมทั้งการพัฒนาศักยภาพให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ รวมไปจนถึงครูและนักเรียน

ปีที่ 3
2560 - 2561
2560
พิธีมอบสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับหลักสูตรอาชีวะให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

โดยประกอบไปด้วยคู่มือครู สื่อวิดีทัศน์ หนังสือเรียน รวมทั้งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนอาชีวะได้ลงมือทดลองปฎิบัติจริงในห้องเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเป็นระบบ

2560
ครบรอบ 5 ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย สร้างแรงบันดาลใจ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน

โครงการฯ ร่วมจัดงานครบรอบ 5 ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย โดยร่วมกับ สวทช. สสวท. และมหาวิทยาลัยเครือข่ายในประเทศไทย 18 แห่ง โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงาน

2560
จัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพด้านยานยนต์”

โครงการฯ จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพด้านยานยนต์” หรือ TVET Automotive Hub ที่จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้าง “ช่างเทคนิค 4.0” เพื่อรองรับนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เสริมศักยภาพแรงงานไทย พร้อมตอบโจทย์แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC

2560
จัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสุรนารี”

โครงการฯ ร่วมกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ม.สุรนารี ลงนามเปิด “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสุรนารี” ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เนื่องจากเป็นฐานผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ให้กับผู้ผลิตระดับโลก โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน ร่วมออกแบบและพัฒนาบุคลากรให้แข็งแกร่งทั้งทางด้านวิชาการและภาคปฏิบัติ

2560
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย TVET

โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ ผนึกกำลังกับ สอศ. และ สอท. เปิดผลวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาและความท้าทายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยยุค 4.0 พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรสู่แรงงานคุณภาพ

2560
เปิดตัว Enjoy Science Career ปีที่ 2

เชฟรอน สนุกวิทย์ฯ และ อพวช. นำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้อาชีพวิทย์ด้วยโครงการ Enjoy Science Career ปีที่ 2 สร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพมาแรงในสาขาสะเต็ม พร้อมต่อยอดความสำเร็จจากปีแรก โดยเป็นการแนะนำ 10 อาชีพใหม่ในสาขาสะเต็ม เพื่อการก้าวเข้าสู่อาชีพสะเต็มยุคใหม่

2561
เปิดตัวกิจกรรม KKU TVET Hub

โครงการฯ ร่วมกับ ม.ขอนแก่น ต่อยอดการพัฒนาช่างเทคนิคมืออาชีพ เปิดตัว KKU TVET Hub ยกระดับสะเต็มศึกษา พร้อมรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อส่งเสริมให้ทั้งบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษาในสายอาชีวะได้รับประสบการณ์การเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม มุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประชากรและส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต

ปีที่ 4
2561 - 2562
2561
พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนวิชาหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมให้กับวิทยาลัยเทคนิค 27 แห่ง

มูลค่า 30 ล้านบาท เพื่อเพิ่มโอกาสในการฝึกปฏิบัติจริงกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบโจทย์การสร้างแรงงานยุคใหม่รองรับอุตสาหกรรม S-Curve

2561
งานสัมมนาวิชาการ “อาชีวะ 4.0 ศักยภาพแห่งอนาคต”

โดยมีบุคลากรอาชีวศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 700 คน ภายในงานประกอบไปด้วย การเสวนา “ช่างเทคนิคยุคใหม่ รู้เท่าทันเทรนด์อุตสาหกรรม4.0 และ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ห้องเรียน 4.0” แก่ครูผู้สอนอาชีวะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดประสบการณ์ใหม่ เชื่อมโยงองค์ความรู้กับชีวิตประจำวัน และทักษะการทำงาน เทคนิคการสอนใหม่

2562
Maker Faire Bangkok 2019: WE ARE ALL MAKERS

ปล่อยพลังเมกเกอร์ในตัวคุณ” งานมหกรรมรวมพลเมกเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมบูธจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มาจากพลังไอเดียของเหล่าเมกเกอร์ทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 70 บูธ ทั้งสิ่งประดิษฐ์ IOT ผลงานศิลปะหลากหลายสไตล์เมกเกอร์ วาไรตี้หุ่นยนต์ ของเล่นอินเตอร์แอคทีฟ และขบวนอิเลคทริคพาเหรด

ปีที่ 5
2561 - 2562
2562
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ระหว่างโครงการฯ ร่วมกับคุรุสภา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบ

2562
โครงการฯ ร่วมกับ อพวช. และ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) จัดงานเปิดนิทรรศการ "Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ 3"

แนะนำ 10 สุดยอดอาชีพสะเต็มแห่งอนาคต เพื่อจุดประกายการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม ให้กับเยาวชน ไทย โดยที่จะยกขบวนมอบความรู้และความสนุกที่ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ อีก 8 สาขาทั่วภูมิภาค

2563
Maker Faire 2020

โครงการฯ ร่วมกับ สวทช. อพวช. และกลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทย สานต่อความสำเร็จของงานเมกเกอร์แฟร์เป็นปีที่ 5 ด้วยการจัดงาน “Maker Faire Bangkok 2020: The Future We Make” มหกรรมแสดงผลงานของสุดยอดเมกเกอร์ชาวไทยและต่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปที่มีหลากหลายและแสดงแก่นแท้ของวัฒนธรรมเมกเกอร์ได้อย่างเต็มที่เพื่อต่อยอดการเป็นเมกเกอร์อย่างเต็มตัวและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นต่อสังคมและประเทศไทยในอนาคต

2563
Thank you Reception

งานเลี้ยงขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายและผู้ให้การสนับสนุนโครงการเชฟรอนสนุกวิทย์ฯ ระยะที่ 1ในการดำเนินงานพัฒนาสะเต็มศึกษาของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 5 ปี โดยสามารถส่งต่อความสำเร็จไปสู่ผู้ได้รับผลประโยชน์กว่า 3.2 ล้านคน