STEM-ED Professional Academy

สร้างบุคลากรมืออาชีพด้านสะเต็มศึกษา

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีข้อมูลงานวิจัยมาสนับสนุน เพื่อออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนที่กระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน

เป้าหมาย

สร้างครูต้นแบบ (Master Teacher) ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งขยายผลไปสู่ครูท่านอื่นในเครือข่าย

ครูต้นแบบ

ครูท่านอื่นในเครือข่าย

การดำเนินการ

1

ร่วมมือกับครู ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยและสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาหลักสูตรคุณภาพ

2

สร้างทีม Master Teacher โดยคัดเลือกครูจากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2

สร้างทีม Master Teacher โดยคัดเลือกครูจากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3

คัดเลือกและพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านกลวิธีการสอนเพื่อสร้างทีมวิทยากรที่สามารถจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับนานาชาติ

4

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูที่เข้าร่วมโครงการ 4 ครั้ง/ปี

4

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูที่เข้าร่วมโครงการ 4 ครั้ง/ปี

5

เปิดรับและรวบรวมผลตอบรับจากครูพี่เลี้ยงและครูที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

6

จัดทำวิจัยผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรรวมถึงการวิจัยวิธีการสอนของครู

6

จัดทำวิจัยผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรรวมถึงการวิจัยวิธีการสอนของครู

7

หลักสูตรที่ได้จะถูกนำเสนอให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานพัฒนาครูเพื่อการขยายผลต่อไป

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

สถาบันพัฒนาครูผู้สอนทั้งก่อนและหลังได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • หลักสูตรการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่นำไปใช้ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพิ่มจำนวนครูวิทยากร (Master Trainer) และครูด้านสะเต็มศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • มหาวิทยาลัยและหน่วยงานพัฒนาครูสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรและนักศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป