PUBLIC & POLICY ADVOCACY

Policy Advocacy

โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะที่ 2 ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา ซึ่งครอบคลุมและเชื่อมโยงการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

โดยทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ เพื่อขยายขอบเขตในการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ นิทรรศการ สร้างเครือข่ายในพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้สะเต็มศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงสร้างโอกาสในการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม