Professional Academy

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ Chevron Enjoy Science ในระยะที่สอง ยังคงเดินหน้าพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นไปที่การเพิ่มพูนทักษะของครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา รวมไปจนถึงบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นกำลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของประเทศ โดยโครงการฯ ในระยะที่สองดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักดังนี้

1

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรด้านการจัดการศึกษาทั้งในระดับประเทศ จังหวัด และเขตพื้นที่ โดยมีคุรุสภาเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานบุคลากรทางการศึกษาผ่านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) รวมทั้งผลักดันให้เกิดโครงการยกระดับคุณภาพวิชาการโรงเรียน (TSIP) พร้อมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการผลิตและพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา

2

สนับสนุนงานวิจัยทางการศึกษา โดยทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาระดับนานาชาติเพื่อออกแบบและพัฒนาการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของประเทศไทย รวมทั้งยกระดับงานวิจัยสู่มาตรฐานสากล

2

สนับสนุนงานวิจัยทางการศึกษา โดยทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาระดับนานาชาติเพื่อออกแบบและพัฒนาการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของประเทศไทย รวมทั้งยกระดับงานวิจัยสู่มาตรฐานสากล

3

สนับสนุนให้เกิดการประชุมวิชาการเชิงนโยบาย (Policy Roundtables) เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัย และผลักดันให้เกิดการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในระดับนโยบาย

หลักสูตรสะเต็มศึกษาสำหรับผู้นำทางการศึกษา

การพัฒนาหลักสูตรสำหรับบุคลากรทางการศึกษาในระดับบริหาร และสร้างโรงเรียนนำร่องโดยใช้หลักสูตรของโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย

สร้างบุคลากรมืออาชีพด้านสะเต็มศึกษา

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีข้อมูลงานวิจัยมาสนับสนุน เพื่อออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนที่กระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน