โครงการ Chevron Enjoy Science
สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะที่ 2

พันธมิตรโครงการ

โครงการ Chevron Enjoy Science ระยะที่ 2 เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผู้ริเริ่มโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต มุ่งยกระดับและพัฒนาสะเต็มศึกษาของประเทศ

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

องค์การระหว่างรัฐบาลส่วนภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้น ภายใต้มติคณะรัฐมนตรีและความเห็นชอบของกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทย เป็นผู้บริหารโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะที่ 2

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาทำงานร่วมกับโครงการฯ ด้าน STEM ในการสร้างรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพแบบ PLC และ TSIP

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับโครงการฯ ด้าน STEM ในการยกระดับและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รวมถึงร่วมงานด้าน Career Academies

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย งานร่วมกับโครงการในด้าน STEM Awarreness และ Career Academies

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกับโครงการด้าน STEM Awareness เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมมือกับโครงการด้าน STEM เพื่อพัฒนาโรงเรียนใน จ.หนองคาย ให้เป็นโรงเรียนนานาชาติต้นแบบ

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมมือกับโครงการในด้าน Career Academies เพื่อแนะแนวทางศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ร่วมมือกับโครงการด้าน STEM Awareness

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมมือกับโครงการด้าน STEM Awareness ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้

บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด

บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด ร่วมจัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์และระบบดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมพัฒนา PLC

บริษัท เอดูพาร์ค จำกัด

บริษัท เอดูพาร์ค จำกัด ผู้จัดหาคลังแบบทดสอบ และทำรายงานการประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนในโครงการ TSIP รวมถึงมีส่วนร่วมด้าน Career Academies ในการสร้างภาคีจากต่างประเทศให้กับโครงการ