สนุกวิทย์ พลังคิด
เพื่ออนาคต


มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และนวัตกรรมของประเทศ
ด้วยการพัฒนาสะเต็มศึกษา
,,

โดยตั้งเป้าหมายการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และมุ่งขยายขอบเขตการทำกิจกรรมส่งเสริม
สะเต็มศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำเนินโครงการ

2558

โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมของประเทศไทยด้วยการพัฒนาสะเต็มศึกษา และการพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET) ด้วยความร่วมมือขององค์กรพันธมิตร 9 หน่วยงาน ภายใต้งบประมาณ 1,000 ล้านบาท

2559

เปิดตัวโครงการ “มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย”

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และความสนใจของเยาวชนในสาขาสะเต็ม ผ่านกิจกรรมการจำลองการเรียนรู้เหมือนในมหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือจากโครงการเชฟรอนสนุกวิทย์ฯ สวทช. สสวท. และมหาวิทยาลัยเครือข่าย

2560

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโครงการเชฟรอนสนุกวิทย์ฯ และมหาวิทยาลัย 12 แห่งทั่วประเทศ

เพื่อจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษา ซึ่งมีภารกิจสนับสนุนโรงเรียนลูกข่ายในพื้นที่บริการโดยให้การส่งเสริมและยกระดับการเรียนการสอน ครอบคลุมทั้งการพัฒนาศักยภาพให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ รวมไปจนถึงครูและนักเรียน

2560

พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนวิชาหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมให้กับวิทยาลัยเทคนิค 27 แห่ง

มูลค่า 30 ล้านบาท เพื่อเพิ่มโอกาสในการฝึกปฏิบัติจริงกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบโจทย์การสร้างแรงงานยุคใหม่รองรับอุตสาหกรรม S-Curve

2561

งานสัมมนาวิชาการ “อาชีวะ 4.0 ศักยภาพแห่งอนาคต”

โดยมีบุคลากรอาชีวศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 700 คน ภายในงานประกอบไปด้วย การเสวนา “ช่างเทคนิคยุคใหม่ รู้เท่าทันเทรนด์อุตสาหกรรม4.0 และ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ห้องเรียน 4.0” แก่ครูผู้สอนอาชีวะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดประสบการณ์ใหม่ เชื่อมโยงองค์ความรู้กับชีวิตประจำวัน และทักษะการทำงาน เทคนิคการสอนใหม่

2562

Maker Faire Bangkok 2019: WE ARE ALL MAKERS

ปล่อยพลังเมกเกอร์ในตัวคุณ” งานมหกรรมรวมพลเมกเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมบูธจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มาจากพลังไอเดียของเหล่าเมกเกอร์ทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 70 บูธ ทั้งสิ่งประดิษฐ์ IOT ผลงานศิลปะหลากหลายสไตล์เมกเกอร์ วาไรตี้หุ่นยนต์ ของเล่นอินเตอร์แอคทีฟ และขบวนอิเลคทริคพาเหรด

2563

Enjoy Science Thank you Reception

งานเลี้ยงขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายและผู้ให้การสนับสนุนโครงการเชฟรอนสนุกวิทย์ฯ ระยะที่ 1ในการดำเนินงานพัฒนาสะเต็มศึกษาของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 5 ปี โดยสามารถส่งต่อความสำเร็จไปสู่ผู้ได้รับผลประโยชน์กว่า 3.2 ล้านคน

2563

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนา “สะเต็มศึกษา” Chevron Enjoy Science ระยะที่สอง

ดำเนินโครงการระหว่างปี 2563-2565โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมคุณภาพเยาวชนให้มีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อผลักดันเข้าสู่ระดับนโยบายแก้ปัญหาประเทศระยะยาว ก่อนต่อยอดใช้เป็นโมเดลการศึกษาอาเซียนต่อไป

ความสำเร็จของโครงการ

1,160

ล้านบาท

724

โรงเรียน

3,200,000

ผู้ได้รับผลประโยชน์

152

องค์กรความร่วมมือ

ขอบเขตการดำเนินงาน

Professional Learning Community (PLC)
Professional Learning Community (PLC)

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกช่วงปลาย พ.ศ. 2533 โดยหน่วยงานภาคเอกชนด้านการศึกษาของสหรัฐอเมริกา

การสร้างความตระหนักในด้านสะเต็มศึกษา
การสร้างความตระหนักในด้านสะเต็มศึกษา

โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะที่ 2 ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา

STEM Career Academies
STEM Career Academies

โครงการ STEM Career Academies การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการและทักษะอาชีพในระบบโรงเรียนสายสามัญ เป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จในอเมริกามาแล้วกว่า 40 ปี

STEM Learning Academy
STEM Learning Academy

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีข้อมูลงานวิจัยมาสนับสนุน เพื่อออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนที่กระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

ข่าวและกิจกรรม

องค์กรความร่วมมือ